Тайлан

Le rapport

Холбооны бүх гишүүдийн хурлаар тайланг хэлэлцэх бөгөөд үүний дараа вэб хуудсан дээр байршуулах болно.

Nous allons mettre en place le rapport à la fin de chaque assemblée générale ordinaire.


Жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2019 - 2020.pdf

2020 оны холбооны шинэ жилийн үйл ажиллагааны тайлан (09.08.2020)

Шинэ жилийн тооцоо шинэ.pdf

2019 оны холбооны шинэ жилийн үйл ажиллагааны санхүүгийн тайлан (28.12.2019)

Тайлан 2019 - 1.pdf

Холбооны санхүүгийн тайлан (01.03 - 25.08.2019)

Жилийн үйл ажиллагааны тайлан.pdf

Холбооны жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Санхүүгийн тайлан .pdf

01.10.2018 - 20.01.2019 хугацаан дахь санхүүгийн тайлан