Холбооны дүрэм, гишүүнчлэл

Le statut et l'adhésion de membre.

Холбооны Монгол болон Франц хэл дээрх дүрмийг эндээс үзнэ үү. 

Veuillez trouver ci-dessous nos statuts en mongole et en français.

Холбооны дүрэм Монгол хэлээр эцсийн хувилбар.pdf
Холбооны дүрэм Франц хэлээр эцсийн хувилбар.pdf
дотоод журам толгоотой.pdf

Холбооны гишүүнээр элсэх бол доорх маягтыг онлайнаар бөглөнө үү. 

Veuillez remplir le bulletin en ligne.